021-66348794 INFO@ARASHIDLIGHT.IR

مشاوره رایگان: 22913065

s
f
j
k

نور پردازی در معماری

در هنر معماري، نور يكي از اجزاي است كه كنار عناصر و مفاهيم ديگر از قبيل ساختار، نظـم فضاي، مصالح، رنگ و غيره مطرح مي شود. معماري بازي هنرمندانه دقيق و خيره كننده مجموعه اي از اجسام ساخته شده در زير نور است. هر فضا با نور دو چهره مي يابد، روز و شب كه با تغيير مقدار نور، اين دو با هم پيوند مي يابند. نور موضوعي اسـت كـه در هـر دوره زمـاني،احساس و مفهومي خاص به معماري و زندگي داده است. نور مي تواند به عناوين مختلفي براي القاء مفهوم و هدفي مورد استفاده قرار گيرد،به عنوان مثال مي توان با ايجاد يك رو زن و هدايت نور به موضوعي باعث تاكيد در آن موضوع شد و يا با اسـتفاده از حركتهـاي ملايـم ونرم نور يك حس روحاني را به فضا دارد.

تاریخ

1400/09/07