021-66348794 INFO@ARASHIDLIGHT.IR

مشاوره رایگان: 22913065

استانداردهای روشنایی برچسب

این سوال به صورت مداوم توسط مصرف کنندگان محصولات روشنایی تکرار می شود و در بسیاری از موارد اتفاق می افتد که به دلیل روشن نبودن تفاوت L70 با LM79 و LM80 این معیارها با هم اشتباه گرفته می شوند. اگرچه از همه این معیارها